عنوان کامل : پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

تعداد صفحات : ۹۸

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات :

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت براساس مقیاس بالینی اضطراب و افسردگی HADS در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای ۲۰۰ نفر از هر پایه تحصیلی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش این پژوهش توصیفی است، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل: آزمون t، آزمون Anova، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.
نتایج نشان داد که نمره اضطراب دانش‌آموزان در مقطع پیش‌دانشگاهی بالاتر از مقطع متوسطه است، نمره اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دختر از پسر بالاتر است، بین نمره‌های افسردگی و اضطراب دانش‌آموزان براساس تحصیلات والدین تفاوت وجود ندارد. بین نمره اضطراب و افسردگی دانش‌اموزان براساس رشته‌های تحصیلی آنها تفاوت معنادار وجود دارد بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی معنادار و بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنادار است. بنابراین دانش‌آموزان مقاطع دبیرستانی باید از نظر اختلالات روانی مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار گیرند.

فهرست مطالب:
چکیده   
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه   
بیان مسأله   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
اهداف تحقیق   
هدف کلی   
اهداف ویژه   
اهداف کاربردی   
فرضیه‌های تحقیق   
تعریف عملیاتی متغیرها   
تعریف عملیاتی   
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲٫ مقدمه   
۲-۱٫ الف) فرایند تحول در سطح سنی ۱۵-۱۸ سالگی   
۲-۱-۱٫ خصوصیات بدنی   
۲-۱-۲٫ خصوصیات اجتماعی   
۲-۱-۳٫ خصیوصیات عاطفی   
۲-۲٫ اضطراب چیست؟   
۲-۲-۱٫ علل پیدایش اضطراب   
۲-۳٫ انواع اضطراب‌ها و ترس‌ها   
۲-۳-۱٫ اختلال اضطراب فراگیر   
۲-۳-۲٫ ترس اجتماعی یا ترس از مردم   
۲-۳-۳٫ فوبیای ساده یا ترس ساده   
۲-۳-۴٫ اختلال وحشت   
۲-۴٫ آیا اضطراب همیشه نامطلوب است؟   
۲-۵٫ اختلالات اضطرابی   
۲-۵-۱٫ اختلال آسیمگی (پانیک)   
۲-۵-۲٫ اختلال اضطراب فراگیر   
۲-۵-۳٫ اختلال هراس   
۲-۵-۴٫ اختلال وسواس فکری و  عملی (O.C.D)   
۲-۵-۵٫ اختلال استرس بعداز ضربه   
۲-۶٫ اختلال هراس سه نوع عمده دارد که عبارتند از:   
۲-۶-۱٫ هراس ساده   
۲-۶-۲٫ هراس اجتماعی   
۲-۶-۳٫ گذر هراس   
۲-۷٫ پیش‌گیری و راه‌های درمان اضطراب   
۲-۸٫ رویکردهای روانشناسی و سبب‌شناسی اختلالات اضطرابی و افسردگی   
۲-۸-۱٫ رویکرد روان تحلیلی   
۲-۹٫ به‌طور کلی فروید به سه نوع اضطراب معتقد بود   
۲-۹-۱٫ اضطراب واقعی   
۲-۹-۲٫ اضطراب نورتیک   
۲-۹-۳٫ اضطراب اخلاقی   
۲-۱۰٫ آنا فروید (۱۹۶۵-۱۹۷۲)   
۲-۱۱٫ کارن هورنای (۱۹۵۲-۱۸۸۵)   
۲-۱۲٫ ملانی کلاین (۱۹۶۰-۱۸۸۲)   
۲-۱۳٫ هری استاک سالیوان (۱۹۴۹-۱۸۹۲)   
۲-۱۴٫ رنه اشپیتز (۱۹۷۴-۱۸۸۷)   
۲-۱۵٫ جان بالبی   
۲-۱۶٫ هارتن، کریس و لون‌شتاین   
۲-۱۷٫ اتورانک (۱۹۳۹-۱۸۸۴)   
۲-۱۸٫ آلفرد آدلر (۱۹۳۷-۱۸۷۰)   
۲-۱۹٫ رویکرد یادگیری   
۲-۲۰٫ رویکرد شناختی   
۲-۲۱٫ نظریه‌های وجودی   
۲-۲۲٫ درمان اختلالات اضطرابی   
۲-۲۲-۱٫ درمان شناختی رفتاری   
۲-۲۲-۲٫ روان درمانی بینش‌گرا   
۲-۲۲-۳٫ گروه درمانی   
۲-۲۲-۴٫ دارودرمانی   
۲-۲۳٫ اضطراب امتحان و راه‌های کاهش آن   
۲-۲۳-۱٫ پرهیز از فشرده‌خوانی   
۲-۲۳-۲٫ شرکت در جلسات آخر درس   
۲-۲۳-۳٫ پرهیز از اضطراب‌های متفرقه   
۲-۲۳-۴٫ داشتن تصور ذهنی مثبت از خود   
۲-۲۳-۵٫ تنظیم برنامه خواب و استراحت   
۲-۲۳-۶٫ پرهیز از کاهش تغذیه   
۲-۲۳-۷٫ آماده شدن برای امتحان   
۲-۲۴٫ برای پاسخ به آزمون تستی پیشنهاد می‌شود   
۲-۲۵٫ افسردگی چیست؟   
۲-۲۵٫ افسردگی به دو بخش تقسیم می‌شود   
۲-۲۵-۱٫ افسردگی مزمن   
۲-۲۵-۲٫ افسردگی شدید   
۲-۲۶٫ علائم افسردگی   
۲-۲۶-۱٫ محتوای تفکر   
۲-۲۶-۲٫ نظام حسی   
۲-۲۶-۳٫ وضعیت ظاهری   
۲-۲۶-۴٫ خصوصیات مرتبط با سن   
۲-۲۶-۵٫ خصوصیات پیوسته   
۲-۲۷٫ انواع افسردگی   
۲-۲۷-۱٫ اختلال عاطفی – فصلی   
۲-۲۸٫ علل  دلایل افسردگی   
۲-۲۸-۱٫ استرس   
۲-۲۸-۲٫ عوامل اجتماعی   
۲-۲۸-۳٫ شخصیت   
۲-۲۸-۴٫ ژنتیک    
۲-۲۸-۵٫ اعتیاد   
۲-۲۸-۶٫ داروها   
۲-۲۸-۷٫ بیماری‌ها   
۲-۲۸-۸٫ شکست در زندگی   
۲-۲۹٫ درمان افسردگی   
۲-۳۰٫ رویکرد شناختی   
۲-۳۱٫ رویکرد یادگیری (۱)   
۲-۳۱-۱٫ درمان افسردگی از نقطه‌نظر یادگیری   
۲-۳۲٫ نظریه‌های زیست‌شناختی   
۲-۳۲-۱٫ نور و شیمیایی   
۲-۳۲-۲٫ هورمونی   
۲-۳۲-۳٫ خواب   
۲-۳۲-۴٫ ژنتیک   
۲-۳۳٫ درمان افسردگی براساس رویکردهای زیست‌شناختی   
۲-۳۳-الف. درمان داروئی   
۲-۳۳-۱٫ ترکیبات سه‌حلقه‌ای   
۲-۳۳-۲٫ ترکیبات ضدافسردگی با خاصیت مهاری اکسیداسیون آمین‌های یک ظرفیتی   
۲-۳۳-۳٫ آرام‌بخش‌ها   
۲-۳۳-۴٫ مصرف توأم داروهای فوق ۵ داروهای محرک اعصاب ۶ لیتوم   
۲-۳۴٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور   
۲-۳۵٫ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه   
روش تحقیق   
جامعه آماری   
نمونه و روش نمونه‌گیری   
ابزار گردآوری اطلاعات   
پایایی و روایی ابزار سنجش (HADS)   
روش اجرا   
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه   
بررسی فرضیه‌های تحقیق   
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه   
خلاصه پژوهش   
بحث و نتیجه‌گیری   
خلاصه و جمع‌بندی نهایی   
محدودیت‌های پژوهش   
پیشنهادات   
پیشنهادات کاربردی   
پیشنهادات پژوهشی   
فهرست منابع    
فارسی   
منابع لاتین


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.