طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشیطرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی
تعداد صفحات:۱۳
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
تولیـد مربا، ترشی و خیارشور
با ظرفیت ۶۲۰تن درسال
موضوع طرح : تولید مربا، ترشی و خیارشور به ظرفیت ۶۲۰ تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور 
سرمایه گذاری کـل: ۲۶/۱۱۵۶ میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: ۲۶/۱۱۶ میلیون ریال
سهم تسهیلات: ۱۰۴۰ میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: ۱۵ ماه
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.