روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان

روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندانروش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان
 تعداد صفحات: ۴۵
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

 اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق این است که بدانیم آیا از نظر زمینه های رفتاری و روانی وشخصیتی میان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
هدف دیگر این است که میزان شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان والد دار و بدون والد تعیین کنیم.
هدف دیگر این است که در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتایج در اختیار موسسات و کسانی که در کار تعلیم و تربیت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگیرد تا گامی موثر باشد در تدوین برنامه های منظم برای رفع مسائل و مشکلاتی که ممکن است در میان نوجوانان وجود داشته باشد.

نتیجه‌گیری:

 با محاسبه میانگین گروه نوجوانان والد دار که ۷۳/۸ بوده است و میانگین گروه نوجوانی بدون والد که ۱۵/۷ بوده است و سپس با محاسبه انحراف استاندارد گروه نوجوان والد دار که ۱۳/۲۴ شده است و گروه نوجوانان بدون والد که ۰۶/۲ شده است و جایگزین دکردن این مقادیر در فرمول t استیودنت، عدد ۴۹/۱ به دست آمد. که در مقایسه با t جدول در سطح ۰۵/۰ و درجه آزادی بی نهایت، مقدار t محاسبه شده کوچکتر از t جدول (۹۶/۱) شد که این نشان می دهد که فرضیه ما در این پژوهش رد شده است. یعنی تفاوت معنی داری میان میانگین های دو گروه وجود ندارد

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.