روش تحقیق تحولات زیست محیطی

روش تحقیق تحولات زیست محیطیروش تحقیق تحولات زیست محیطی
تعداد صفحات: ۳۹
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

محدودیت وموانع اجرایی تحقیق:
بروز محدودیت های گوناگون در هر تحقیق علمی بر سرعت ودقت آن تاثیر دارد که تحقیق حاضر نیز با تنگناهایی روبروست که تنها به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
۱-جدیدبودن موضوع مورد مطالعه در رشته جامعه شناسی خصوصا در جامعه ایران.
۲-بین رشته ای بودن موضوع تحقیق روند مطالعات کتابخانه ای را طولانی نمود.

عنوان
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱-مقدمه
۲-۱-بیان مساله
۳-۱- ضرورت های اجرایی تحقیق
۴-۱-اهداف تحقیق
۵-۱-قلمرو و دامنه تحقیق
۲-۵-۱-قلمرو زمانی موضوع تحقیق
۳-۵-۱-دامنه مطالعاتی موضوع تحقیق
۶-۱-مفاهیم اساسی تحقیق
۱-۶-۱-مفاهیم جامعه شناختی
۲-۶-۱-مفاهیم زیست محیطی
۷-۱-پیشینه تحقیق
۸-۱-محدودیت های وموانع اجرایی تحقیق

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.