مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی دارایی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی داراییمقاله انگلیسی با ترجمه فارسی دارایی(رشته حسابداری,مدیریت)
تعدادصفحات:۴۱
فرمتword(قابل ویرایش)
بخشی از متن:
واژه دارایی در حسابداری و تجارت به معنای منابع کنترل شده است که توسط یک واحد اقتصادی مستقل و در نتیجه مبادلات و قراردادهایی که در گذشته صورت گرفته و یا مزایای اقتصادی قرار دادهای آتی بدست می آید .
ویژگی های دارایی
دارایی ها سه ویژگی مهم دارند:
    آنها سود شرکت را که مستلزم داشتن ظرفیت مناسب ،کار غیر گروهی و یا ترکیب آن با دیگر دارائی های شرکت ،در مورد سود جهت یافته واحدهای تجاری ،مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم برای شبکه جریانهای نقدینگی آتی در مورد سازمانهای بدون بازدهی برای ارائه خدمات مورد نیاز ترسیم می کنند.
    یک واحد تجاری مستقل دارائی ها را در رساندن به سود دهی کنترل نماید
    یک معامله یا قرارداد باعث می شود که حق کنترل سودی که در گذشته بدست آمده است به شرکت داده شود.
این مقاله مختص تمامی سطوح می باشد.
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.