ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت

ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته عمران

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image

analysis method

تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: ۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۹ صفحه
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن:

متدهای تحقیق
۱-۲- منبع مواد
آسفالت روشن که در این بررسی به کار گرفته شد از ترکیب صمغ، مایه قیری، گریس و مواد دو قطبی شده استخراج و از طریق کارخانه مواد آسفالت محلی تولید می شد. رنگ های به کار رفته از کارخانه اروپایی به دست می آمد. مواد شیمیایی رنگ های قرمز و سبز از طریق میکروسکوپ الکترون بررسی و در جدول ۱ نشان داده می شوند. اجزای اصلی شیمیایی رنگ قرمز Cr و K هستند. بنابراین رنگ سبز از Fe و K تشکیل شده است. با گرم کردن آسفالت روشن در اجاق تا C ْ ۱۶۰ و سپس ترکیب آن ها با رنگ های سبز و قرمز در نسبت های طراحی شده مختلف، آسفالت رنگی برای این بررسی آماده شد. سپس تست افزایش طول عمر آسفالت رنگی انجام شد.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.