بررسی کارایی بانک‌ ملی ایران؛ مطالعه موردی غرب استان مازندران

دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی*

سعید حلاجیان**

چکیده:

یکی از چالشهای اساسی در نظام بانکی‌، افزایش کارایی اقتصادی است .اکنون بانک‌ها ناگزیرند تا میزان کارایی فعالیتهای خود را به منظور رقابت پذیری بیشتر در عرصه داخلی و بین‌المللی افزایش دهند کارایی اقتصادی، وضعیت عملکرد یک بنگاه اقتصادی و توان دستیابی به سطح تولید خدمات استاندارد را نشان می‌دهد. این مقاله، کارایی ۳۲ شعبه بانک ملی غرب استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها  در سال ۱۳۹۰ بررسی می‌نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده(تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری(  و ستانده(مجموع وزنی سپرده ها، میانگین ۱۲ ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق )دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از ۵۰ درصد شعب کارا نمی‌باشند، بررسی‌ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل BCC صورت پذیرفته است.

نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارایی یعنی حدود ۳۴٫۴ درصد در سطح شعب غرب استان مازندران می‌باشد. اما با توجه به بازدهی متغیر نسبت به مقیاس کارایی حدود ۶۵٫۷ درصد را نشان می‌دهد ولی به طور کلی میانگین کارایی ۳۴٫۴ درصد است که فرضیه ما را اثبات می‌کند.

 

واژگان کلیدی:

کارایی مقیاس، تحلیل پوششی داده‌ها، بازده ثابت به مقیاس، بازده متغیر به مقیاس، شعب بانک ملی غرب استان مازندران.

در صورت تمایل به تهیه مقاله در بخش نظرات پیام بگذارید. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.