حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران

قیمت:۱۱۸۰۰۰ریال

موضوع:

حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول:
استاندارد نمودن کالا ۳
اهمیت ونقش کالا ۳
تعاریف ۷
کالاهای عمومی ( استاندارد) ۸
ضرورت شناخت تنوع کالاها ۱۰
فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا ۱۲
حفاری وتولید ۱۲
تأسیسات وماشین آلات ۱۲
حمل ونقل ۱۴
متعلقات ماشین آلات ۱۵
وسائل الکتریکی ۱۵
طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا ۱۷
فصل دوم:
طبقه بندی کالا ۲۰
طبقه بندی کالا در صنعت ۲۳
اهداف طبقه بندی واستاندارد کالا در صنعت نفت ۲۶
شماره ده رقمی ۲۹
نمودار کالا ۳۴
واحد شمارش کالا ۳۷
مشخصات کالا ۳۹
کد سفارش مجد د کالا ۴۵
کد اطلاعات متفرقه ۴۹
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا ۵۰
راهنمای طبقه بندی کالا ۵۰
فهرست عمومی کالاها ۵۲
فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا ۵۳
سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا ۵۳
گردش کار ۵۶
کمیته های کارشناسی استاندارد ۵۷
کیفیت عالی استاندارد ۵۸
فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا ۵۹
شرایط خاص اقلام عمومی ۶۰
فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه ۶۱
کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات ۶۱
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه ۶۲
روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها ۶۲
لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاهاواصلاح وبروز نگه داری آنها ۶۶
فصل سوم:
سیستم حسابداری شرکت ملی گاز
سطوح حسابها
نرم افزارها
طبقه بندی کالا در شرکت گاز
مراحل خرید کالا
مراحل خرید مستقیم کالا
حسابداری کالا
حسابهای مرتبط
مراحل انجام هزینه
ثبتهای حسابداری خرید داخلی
خرید های خارجی
مراحل خرید خارجی
ثبتهای خرید خارجی
روش نگهداری کالا در انبار
کنترلهای داخلی حسابداری کالا

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.