تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل-رابطه-عوامل-شغلی-با-تعهد-سازمانی-بر-اساس-مدل-ویژگی-های-شغلیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، چکیده: در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندۀ خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت ..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.