تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

قیمت:۲۰۰۰۰۰ریال

موضوع:

تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

فهرست مطالب

ردیف عنوان صفحه

۱ مقدمه ۱۰

۲ فصل اول ۱۱

۳ تعریف لغوی آموزش وپرورش ۱۲

۴ تاریخچه آموزش وپرورش درایران ۱۷-۱۳

۵ اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۱۸

۷ اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۲۰-۱۸

۸ استراتژی های آموزشی ۲۰

۹ برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۲۱-۲۰

۱۰ آموزش پیش دبستانی (۱) ۲۲-۲۱

۱۱ برنامه های آموزشی ۲۲

۱۱ برنامه ریزی ومدیریت آموزشی ۲۴-۲۲

۱۲ آیا دوره پیش دبستانی لازم است ۲۴

۱۳ فصل دوم ۲۵

۱۴ بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره پیش ازدبستانی

۱۵ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه ۳۲-۲۶

۱۶ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان ۴۵-۳۲

۱۷ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان ۴۵

۱۸ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی ۵۶-۴۵

۱۹ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند ۵۸-۵۶

۲۰ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان ۶۰-۵۸

۲۱ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش ۶۱-۶۰

۲۲ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی ۶۶-۶۱

۲۳ فصل سوم ۶۷

نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک

۲۴ نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک ۶۸

۲۵ آشنایی کودک باکودکستان ۶۹-۶۸

۲۶ اهمیت مهدکودک ۶۹

۲۷ درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد ۷۱-۶۹

۲۸ نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان ۷۲-۷۱

۲۹ نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی ۷۴-۷۲

۳۰ انتظارات والدین از مهدکودک ۷۵-۷۴

۳۱ فصل چهارم

۳۲ ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله ۷۶

۳۳ ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی ۷۷

۳۳ ویژگی کودکان چهارساله ۷۸

۳۴ ویژگی کودکان پنج ساله ۷۹

۳۵ ویژگی کودکان شش ساله ۸۰

۳۶ رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟ ۸۴-۸۱

۳۷ رشد جسمی حرکتی ۸۶-۸۴

۳۸ رشد زبان ۸۸-۸۶

۳۹ رشد شناختی ۹۱-۸۸

۴۰ رشد بیان خلاق ودرک زیباییها ۹۲-۹۱

۴۱ خصوصیات دوره کودکستانی ۹۲

۴۲ رشد جسمانی ۹۳-۹۲

۴۳ رشدحسی حرکتی ۹۴-۹۳

۴۴ رشد ذهنی ۹۵-۹۴

۴۵ رشدعاطفی ۹۷-۹۶

۴۶ دووسه سالگی ۹۹-۹۷

۴۷ سه وچهارسالگی ۱۰۲-۹۹

۴۸ پنچ وشش سالگی ۱۰۳-۱۰۲

۴۹ فصل پنجم ۱۰۴

۵۰ بازیهای کودکان ۱۰۵

۵۱ کودکان وبازی ۱۰۶

۵۲ نوع وبازی ۱۰۶

۵۳ بازی وورزش درروایات اسلام ۱۰۷

۵۴ همبازی کودک ۱۱۰-۱۰۸

۵۵ شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها ۱۱۰

۵۶ والدین بی خیال ۱۱۱-۱۱۰

۵۷ نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان ۱۱۱

۵۸ محیط بازی ۱۱۳-۱۱۱

۵۹ کنترل محیط بازی ۱۱۳

۶۰ سرکشی ازبازیهای کودکان ۱۱۴

۶۱ مقداربازی ۱۱۷-۱۱۵

۶۲ بازی وخلاقیت ۱۱۹-۱۱۷

۶۳ بازی ۱۲۱-۱۱۹

۶۴ ارزشهای بازی ۱۲۴-۱۲۱

۶۵ آب بازی ۱۲۶-۱۲۴

۶۶ نکات ایمنی برای آب بازی ۱۲۶

۶۷ راههای بازی باآب ۱۲۹-۱۲۷

۶۸ رشد ذهنی وشناختی ۱۳۱-۱۲۹

۶۹ رشد عاطفی اجتماعی ۱۳۴-۱۳۱

۷۰ فصل ششم ۱۳۵

۷۱ فرضیه شناختی – رشدی پیاژه ۱۳۵

۷۲ مراحل ۲و۳ اندیشه پیش ازعمل ۷-۲ سالگی ۱۳۶

۷۳ رشد فعالیت نمادین ۱۳۸-۱۳۶

۷۴ تعقل علمی ۱۳۹-۱۳۸

۷۵ طبقه بندی ۱۴۰-۱۳۹

۷۶ اندیشه اجتماعی ۱۴۲-۱۴۰

۷۷ قضاوت اخلاقی ۱۴۲

۷۸ زنده گرایی ۱۴۴-۱۴۲

۷۹ خلاصه ونتیجه ۱۴۵-۱۴۴

۸۰ فصل هفتم ۱۴۶

۸۱ گفتگو بافرخنده مفیدی ۱۵۲-۱۴۶

۸۲ فصل هشتم ۱۵۳

۸۳ آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک ۱۸۸-۱۵۳

۸۴ نیروی انسانی ۱۸۹

۸۵ چارت سازمانی ۱۹۰

۸۶ هزینه تأسیس مهد ۱۹۵-۱۹۱

۸۷ برنامه کلاسی آمادگی ۱۹۶

۸۸ برنامه کلاسی ۴-۳ ساله ها ۱۹۷

۸۹ برنامه غذایی ۱۹۷

۹۰ فصل نهم

ضمائم وپیوستها

۹۱ فهرست منابع ومآخذ
 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.