بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکل

قیمت:۱۰۰۰۰۰ریال

موضوع:

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکل

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

 

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه ………………………………… ۱

بیان مسئله ……………………………. ۳

اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ………………. ۵

اهداف پژوهش …………………………… ۸

فرضیه های پژوهش ……………………….. ۹

نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ۱۰

متغیرهای تعدیل کننده ………………….. ۱۱

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه ……. ۱۲

فصل دوم

ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

پیشینه نظری

مقدمه ……………………………….. ۱۸

فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی ……… ۱۹

پوشش اولیه ادم و حوا ………………….. ۲۸

کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند …………… ۲۹

مدل و شکل پوشاک ………………………. ۳۱

آثار سوء و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی .. ۳۳

ابتذال در پوشش و مد پرستی ضرورتی برای ادامه حیات غرب ۳۴

علل و عوامل بی حجابی و ابتذال در پوشش …… ۳۵

رنگ پوشاک ……………………………. ۳۷

لباس متحد الشکل ………………………. ۳۸

پیشینه عملی

تحقیقات انجام شده …………………….. ۳۹
 

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه ……………………………….. ۵۰

روش تحقیق و علت استفاده از آن ………….. ۵۱

معرفی جامعه…………………………… ۵۲

معرفی نمونه و تعیین روش نمونه برداری ……. ۵۳

معرفی ابزار پژوهش و تعیین روایی و پایایی ابزار ۵۴

ضمیمه

پرسشنامه مربوط به دانش آموزان ………….. ۵۶

پرسشنامه دبیران ………………………. ۵۹

فهرست منابع ………………………….. ۶۹

فهرست منابع اینترنتی ………………….. ۶۴

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.