بررسی عملکرد سیاست های پولی بانک مرکزی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در ایران

بررسی-عملکرد-سیاست-های-پولی-بانک-مرکزی-از-سال-1388-تا-1391-در-ایرانپروژه و پایان نامه رشته اقتصاد، این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است؛ زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را کشف یا تعیین می ­کند. با توجه به این مطالب پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. چکیده: سیاست های پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.