بررسی اثر ستادهای تربیتی مدارس در رشد تربیتی دانش آموزان

بررسی تأثیرات ستادهای تربیتی مدارس در رشد تربیتی دانش آموزان بررسی تأثیرات ستادهای تربیتی مدارس در رشد تربیتی دانش آموزان از دیدگاه اعضای ستاد تربیتی و ممعلمین مدارس ابتدایی پسرانه دزفول
فرمت ورد ۱۸ صفحه
چکیده :

این تحقیق تحت عنوان بررسی تأثیرات ستادهای تربیتی مدارس در رشد تربیتی دانش آموزان از دیدگاه اعضای ستاد تربیتی و ممعلمین مدارس ابتدایی پسرانه دزفول در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ می باشد.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است . جامعه آماری شامل تمامی اعضای ستادهای تربیتی و معلمین مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ و حجم نمونه ها شامل ۱۰۰ نفر از اعضای ستادهای تربیتی و معلمین می باشد. که روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفته است.

برای بررسی دیدگاه اعضا ستاد تربیتی و معلمین در رابطه با تأثیرات این ستادها در رشدتربیتی دانش آموزان از پرسشنامه ای بسته پاسخ مشتمل بر ۱۵ سوال استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی استفاده شد.

فهرست مطالب
 مقدمه :
عنوان تحقیق :
بیان مسئله :
اهداف و ضرورت تحقیق :
اهداف کلی :
اهداف جزئی:
فرضیه ها:
سوال:
تعارف عملیاتی اصطلاحات و واژه ها:
برنامه های تربیتی:
ایجاد انگیزه :
مسابقات فرهنگی و هنری:
تهاجم فرهنگی :
انجمن اولیاء و مربیان :
رشد تربیتی :
معنای تربیت :
پیشینه ی عملی تحقیق :
تاریخچه ی امور تربیتی:
ستاد تربیتی
اهداف تربیت:
نقش انجمن اولیاء و مربیان در هماهنگی تربیتی:
روش تحقیق:
جامعه آماری و حجم نمونه:
ابزار و روش جمع آوری اطلاعات :
نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق:
پیشنهادات:
منابع و مآخذ
تشکر و قدردانی :
چکیده :
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.