اتصال در سازه های فلزی – اتصالهای جوشی

اتصال-در-سازه-های-فلزی--اتصالهای-جوشیهدف های رفتاری:آیا می توانید انداز ه های جوش را در یک اتصال محاسبه کنید؟یا نیروهایی را که یک اتصال جوشی تحمل می کند، محاسبه نمایید؟پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می رود که:انواع اتصال در سازه های فلزی را بیان کند.اندازه های انواع جوش را بیان کند…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.